Goed om te weten
  • Dorpskamer Didam
Stadskamer Raadhuisstraat Doetinchem

Huisregels

Onze huisregels zijn opgesteld om de aanwezigheid bij de Stadskamer en de Zorgkamer (voortaan Stads-/Zorgkamer genoemd) voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te laten zijn. De huisregels vormen een algemene gedragsrichtlijn waaraan alle aanwezigen in het pand, dus bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, beroepskrachten en directie zich dienen te houden. Voor beroepskrachten en vrijwilligers zijn er specifieke regelingen en richtlijnen. Deze algemene huisregels wijken in de kern niet af van de specifieke regelingen en zijn er voor de veiligheid en welbevinden van ons allemaal.

Zorgaanbod

Bij de Stadskamer is er geen indicatie nodig om mee te doen. Wij zijn een voorliggende zorgvoorziening waar iedereen welkom is. Nog te vaak moeten mensen aan de voordeur eerst uitleggen wat ze mankeert en dan wordt er beoordeeld of diegene wel ‘ziek genoeg’ is om te komen. Dat staat een goed en open gesprek in de weg en vergroot de drempel om te komen. Het is al moeilijk genoeg om mee te doen. De Stadskamer is een plek waar mensen er gewoon mogen zijn en op hun eigen tempo hun verhaal met ons delen. Geen voorwaarden.

Onze ambitie is om iedereen in de Achterhoek een kans te geven op herstel in de buurt, zodat psychisch lijden niet hoeft op te lopen of liever nog; voorkomen kan worden. Het gaat erom dat het vlammetje bij mensen weer gaat branden en daar willen wij graag aan bijdragen door plekken te faciliteren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, plekken die uitnodigen tot verbinding en beweging, tot zo gewoon mogelijk meedoen voor iedereen.

Zorg en welzijn terugbrengen naar de essentie, zodat het voor je werkt. Wij geloven erin dat iedereen gezien wil worden, maar niet altijd op voorwaarde van een ander of een zorgsysteem. Om hier positief aan bij te dragen, staan we aan het roer van een beweging naar een nieuw ecosysteem door co-creatie richting mensgerichte zorg.

De roze draad in ons werk, is dat we altijd uitgaan van de vraag van de bezoeker, zodat wij mensen kunnen ondersteunen in hun route van meedoen of herstel. De drie pijlers die wij daarin aanhouden zijn: positieve gezondheid, samen herstellen en sociale inclusie.

Jaarverslagen

Lees hier onze jaarverslagen. Klik op de link om de jaarverslagen te openen.

Stadskamer Raadhuisstraat Doetinchem
Tarieven voor aanvullende diensten:

Meedoen regeling


Voor sommige activiteiten vraagt de Stadskamer een (kleine) eigen bijdrage. Bij de Stadskamer bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van Stadskamermunten, waarmee je bijvoorbeeld voor activiteiten of (afhaal-) maaltijden kunt betalen. Natuurlijk kun je ook gewoon met geld betalen.

Via de meedoen regeling kun je kiezen uit 3 pakketten, bestaande uit 25, 40 of 55 Stadskamermunten. De munten zijn alleen te gebruiken bij de Stadskamer. De munten kunnen niet gebruikt worden voor aankopen in de catering of bij de Stadswerkplaats.
Als je een pakket munten hebt besteld via meedoenarrangement.nl print je het betalingswijs uit. Hiermee haal je de munten af op onze locatie aan de Raadhuisstraat 34.
Met de Stadskamermunten kun je van alles binnen de Stadskamer betalen, zoals sportactiviteiten, (afhaal) maaltijden, bloemschikken, andere (creatieve) activiteiten enzovoorts. Voor sommige (noodzakelijke) reparaties bij de Stadswerkplaats kun je betalen met Stadskamermunten. Informeer gerust bij een medewerker, contactpersoon of coach of een activiteit met (Stads)kamermunten betaald kan worden.

Financiën

De Stadskamer is een voorliggende voorziening, actief binnen de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre, Montferland en Berkelland. Dat kan zonder indicatie, zolang mensen gebruikmaken van een Stadskamerlocatie (Dorpskamer)  binnen hun gemeente. De Stadskamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van een indicatie.

Wachttijden

Bij ons zijn er geen wachttijden en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent geen eigen bijdrage voor het bezoeken van de Stadskamer. De Stadskamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.
De Stadskamer is in de gemeenten Doetinchem en Oost Gelre aangesloten bij de Meedoen regeling.

Stadskamer Raadhuisstraat Doetinchem

Wet Langdurige Zorg

Maak jij gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of ben jij inwoner van een andere gemeente?
Helaas is deelname aan de Stadskamer dan (nog) niet mogelijk via de voorliggende voorziening. 
Meedoen kan dan alleen plaatsvinden met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de WLZ. Heb jij een indicatie nodig om bij de Stadskamer te komen, dan ben jij hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt berekend en geïnd. 
Heb je een indicatie nodig dan is je startdatum bij de Stadskamer in overleg. Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage.

Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. 
Stadskamer Raadhuisstraat Doetinchem

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Daarnaast is de Wzd ook van toepassing op cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH).
De Wzd regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.
Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op gratis ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).

U kunt contact opnemen met de CVP via de website: adviespuntzorgbelang.nl of via telefoonnummer: 088-9294099. Meer informatie over de CVP vindt u op de website:  stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl

Klachten

Mocht een conflict niet onderling of na bemiddeling van een beroepskracht op te lossen zijn, dan kan gebruik worden gemaakt van het klachtenreglement. 

Cliënttevredenheid

Klant tevredenheid onderzoek. We vinden het belangrijk om dichtbij onze bezoekers te staan. We luisteren naar hun vraag en feedback om ons werk te kunnen verbeteren.


Duurzaamheid

Wij staan voor meedoen woest aantrekkelijk maken. Meedoen, werken aan sociale inclusie ingezet vanuit een duurzame maatschappelijke visie. De inzet (zorg) leveren wij op zijn Stadskamers, vanuit verbindingen. Wij gaan niet iets zelf opnieuw organiseren als we het vanuit verbinding kunnen realiseren. Vanuit verbindingen of initiatieven dragen wij op verschillende wijzen bij aan duurzaamheid.

Duurzame zorg
De Stadskamer gelooft in de duurzame kracht van samenwerken in de Achterhoek en omgeving. Stichting Stadskamer levert daarmee duurzame zorg door de vele samenwerkingen in de Achterhoek. Vanuit het doel om gezamenlijk de krachten te bundelen rondom de zorg voor mensen en om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Voorbeeld hiervan is de Stadswerkplaats waar Stadskamer samenwerkt met bijvoorbeeld IrisZorg, Workmate en Laborijn. De Stadskamer draagt actief bij aan het opzetten en uitvoeren van een Herstelnetwerk in de regio (onder begeleiding van GEM). We maken bemoeizorg mogelijk, dit wordt ook wel openbare geestelijke gezondheidszorg genoemd (oggz). Duurzame zorg betekent voor ons dat de geleverde zorg op basis van continuïteit en samenwerking sterk staat.

Duurzaam personeelsbeleid
Binnen de Stadskamer vragen we mensen naar hun ‘vraag’. Vanuit de route van de vraag werken we met elkaar naar (en aan) de meest passende plek en zinvolle daginvulling voor mensen. We kijken naar (en voeren beleid uit op) duurzame inzetbaarheid, voor deelnemer, bezoeker, vrijwilliger én onze beroepskrachten. Onder andere door mensen te stimuleren in een gezonde leefstijl, door bijvoorbeeld via onze sport-agoog mensen te laten bewegen en te ondersteunen in vitaliteit. Van een rugmassage, yoga tot sportoefeningen aan toe. Daarnaast is gezond eten een belangrijk terugkerend item. We zien dat in de praktijk bij onze catering, gezamenlijk koken en bewust worden van gezondere mogelijkheden. Daarnaast organiseert de Stadskamer tribes waarbij vrijwilligers en medewerkers samenbouwen aan onze Stadskamercultuur (duurzaam bouwen aan) en wordt er een Preventief Medisch Onderzoek gehouden voor medewerkers.

Duurzame gebouwen 
Alle locaties van de Stadskamer worden gehuurd. We vinden het belangrijk dat de ruimtes die wij huren duurzaam zijn of in de toekomst duurzaam worden gemaakt. Zo heeft Stichting Stadskamer in september 2019 zijn intrek genomen in een duurzaam gebouw aan de Raadhuisstraat 34, te Doetinchem. Zo heeft dit gebouw een energielabel A.

Duurzaam overig 
Deelnemers, vrijwilligers en medewerkers hebben individueel of in klein teamverband vele ideeën om duurzaam bezig te zijn. Zo wordt er afval gescheiden en is er een nieuwe printer aangeschaft om bij te kunnen sturen op printgedrag.

Beperkte aansprakelijkheid

Stadskamer spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stadskamer. In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stadskamer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.