Huisregels

Deze huisregels zijn opgesteld om de aanwezigheid bij de Stadskamer en de Zorgkamer (voortaan Stads-/Zorgkamer genoemd) voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te laten zijn. De huisregels vormen een algemene gedragsrichtlijn waaraan alle aanwezigen in het pand, dus bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, beroepskrachten en directie zich dienen te houden.

Voor beroepskrachten en vrijwilligers zijn er specifieke regelingen en richtlijnen. Deze algemene huisregels wijken in de kern niet af van de specifieke regelingen en zijn er voor de veiligheid en welbevinden van ons allemaal.

Respect voor elkaar
Alle aanwezigen op een locatie van de Stads-/Zorgkamer behandelen en bejegenen elkaar respectvol. We onthouden ons van discriminatie en welke vorm van agressie dan ook.

Discriminatie, agressie en geweld kun je melden bij een beroepskracht. De Stads-/Zorgkamer heeft het recht maatregelen te treffen tegen mensen die zich discriminerend of agressief gedragen. De Stadskamer doet aangifte bij de politie als zij daartoe noodzaak ziet. Het protocol ongewenste omgangsvormen ligt ter inzage op iedere locatie.

In eerste instantie proberen we onenigheden en conflicten onderling op te lossen. Dat kan onderling of door het aanspreken van een beroepskracht.

Klachtenreglement
Mocht een conflict niet onderling of na bemiddeling van een beroepskracht op te lossen zijn, dan kan gebruik worden gemaakt van het klachtenreglement. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage op iedere locatie en staat op de website van de Stads-/Zorgkamer.

Een schoon pand
Van iedereen die gebruik maakt van apparatuur, spullen of andersoortige voorzieningen van de Stads-/Zorgkamer wordt verwacht dat die daar netjes en zorgvuldig mee omgaat. Daarmee houden we onze spullen heel en ons pand schoon. We verwachten dat iedereen zijn werk en/of dagbestedingsplek opgeruimd en schoon achterlaat.

Rookbeleid
Het is niet toegestaan in het pand te roken. Aan de achterzijde van het pand mag op de buitenplaats gerookt worden op de daarvoor aangewezen plekken. Onder de tent wordt niet gerookt.

Alcohol en drugs
Gebruik, bezit en het verhandelen van alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs het pand en buitenplaats te betreden

Diefstal
We respecteren de bezittingen van de Stads-/Zorgkamer en elkaar. Bij diefstal van goederen van de Stadskamer wordt aangifte gedaan bij de politie. De Stads-/Zorgkamer is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen. Gedupeerde is natuurlijk vrij om zelf aangifte te doen.

Huisdieren
In principe zijn er geen (huis)dieren toegestaan in het pand. Als er gegronde redenen zijn om een dier mee te nemen, dan kan er in overleg met een beroepskracht een uitzondering worden gemaakt.

Lenen en handel
Het is niet toegestaan (onderlinge) handel te bedrijven of elkaar geld te lenen.

Bedrijfshulpverlening
De Stads-/Zorgkamer beschikt over een actieve BHV organisatie. Bij een medische calamiteit en/of ongeval staat een getrainde bedrijfshulpverlener (BHV-er) klaar voor eerste hulp aan de getroffene(n). Ons BHV protocol ligt ter inzage op iedere locatie.

Brand
Wie een brand in het pand of buitenplaats constateert, meldt dat zo snel mogelijk bij een beroepskracht en/of eventuele andere aanwezigen. Bij een acuut veiligheidsrisico verlaat je de ruimte en/of het pand. Het BHV protocol ligt ter inzage op iedere locatie, daarin wordt de procedure bij brand omschreven.

Ontruiming pand
Bij het klinken van het ontruimingssignaal, dienen alle aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk te verlaten via de aangegeven vluchtroutes, waar mogelijk volgens de instructies van een beroepskracht/BHV-er. Bij buitenkomst meldt iedereen zich vervolgens op de aangewezen verzamelplaats om daar verdere instructies af te wachten van een BHV-er. Het ontruimingsprotocol ligt ter inzage op iedere locatie.

Parkeren
Het parkeerbeleid verschilt per locatie. Bij vragen hieromtrent helpt een beroepskracht je graag verder.

Fietsenstalling
Fietsen, scooters en bromfietsen worden uitsluitend in de daarvoor aangewezen plekken voor en achter het pand geplaatst of eventuele andere voor fietsen e.d. bestemde plekken. In overleg met een beroepskracht kan er een uitzondering worden gemaakt als er daarvoor een gegronde reden is. De beroepskracht heeft hierin het laatste woord.

Internet en e-mailgebruik
Beroepskrachten, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers maken regelmatig gebruik van internet/email van een van de computers van de Stadskamer. De computer op de inloop is er voor bezoekers en deelnemers. Wij vragen hierbij rekening te houden met andere bezoekers en deelnemers door de computer niet te lang in gebruik te nemen en deze netjes achter te laten. Voor het gebruik van overige computers vraag je toestemming aan een beroepskracht.
Het bezoeken van websites van bijvoorbeeld gewelddadige, haat zaaiende of anderszins aanstotende aard is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan onze computers voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij twijfel over ongeoorloofd gebruik van computers heeft een beroepskracht het laatste woord.

Kantoorartikelen en andere spullen
Deelnemers, bezoekers of vrijwilligers die voor hun werkzaamheden of activiteiten spullen nodig hebben, kunnen dit melden bij een van de beroepskrachten. Na gebruik van de spullen worden die weer ingeleverd. Het is niet toegestaan spullen mee naar huis te nemen, tenzij daar toestemming voor is gegeven door een beroepskracht.

Melding defect of beschadiging
Defecten en beschadigingen aan apparatuur of inboedel van de locatie worden gemeld bij een beroepskracht. Het is niet de toegestaan om ongevraagd zelf reparaties uit te voeren.

Sleutels
Wie een sleutel van een pand of kast nodig heeft meldt dit bij een beroepskracht of de Officemanager. Daarmee maak je afspraken over het weer inleveren van de sleutel.

Bijzondere omstandigheden
Bij bijzondere omstandigheden -zoals pandemieën- houden wij ons aan de richtlijnen en/of wetgeving van de overheid.

 

Vastgesteld door het bestuur op 29-06-2021