Wie we zijn

Stichting Stadskamer is een voorliggende voorziening voor (arbeidsmatige) dagbesteding. Een herkenbare voordeur waar je binnenstapt en kennismaakt met alles wat de Stadskamer doet en waar ze voor staat. Burgers en organisaties ontmoeten elkaar en geven mensen de kans zich te ontwikkelen en mee te doen. Wij doen dit op maat gesneden, op basis van wensen en mogelijkheden. Ons publiek is divers. In de praktijk worden we vaak gevonden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze cultuur

De Stadskamer heeft vier kernwaarden die onze cultuur bepalen: eigenheid, eigenaarschap, gezamenlijkheid en groei & ontwikkeling. In het schema rechts een wat ruimere omschrijving.

Oorsprong

Everdien Boesveld (Stichting Cliënten Initiatieven), Ine Spuls (Villa Bedreivigheid) en Janneke Rijks (Stichting Daar) vonden elkaar in een gemeenschappelijke visie op (arbeids)matige dagbesteding. Kern van deze visie was en is meer eigenregie en eigenaarschap voor mensen op dagbestedingsplekken, zo toegankelijk mogelijk, het liefst zonder drempels. SCI en Villa Bedreivigheid zijn inmiddels opgegaan in Stichting Stadskamer. Stichting Daar werd opgeheven. De Stadskamer opende in 2015 haar deuren in Doetinchem. Inmiddels zijn er locaties in de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oost Gelre. Sinds september 2019 is onze hoofdlocatie gevestigd aan de Raadhuistraat 34 in Doetinchem.

Governancecode Zorg

De zeven principes van de Governancecode Zorg liggen verankerd in de organisatie en werkwijze van de Stadskamer. Stichting Stadskamer werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Het bestuur is dus belast met beleid, uitvoering en verantwoording. De (statutair geborgde) Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Meer over de Governancecode Zorg vindt u hier.

Klanttevredenheid

Medio 2016 vond een eerste KTO (klanttevredenheidsonderzoek) plaats onder bezoekers en deelnemers van de Stadskamer. We gekozen voor vijf vragen, laagdrempelig en bedoeld om een algemene indruk te krijgen. Stichting Stadskamer onderzoekt klanttevredenheid om (nog) beter in te kunnen spelen op de wensen van haar bezoekers en deelnemers. Het vragenlijstje werd door 76 bezoekers en deelnummers ingevuld. Op een schaal van 10 was de gemiddelde score 7,6.

Grafiek KTO 2016

Financiën

De Stadskamer is een voorliggende voorziening, actief binnen de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre en Montferland. Dat kan zonder indicatie, zolang mensen gebruikmaken van een Stadskamerlocatie binnen hun gemeente. De Stadskamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van een indicatie.

Bij ons zijn er geen wachttijden en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent geen eigen bijdrage voor het bezoeken van de Stadskamer. De Stadskamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.

De Stadskamer is in de gemeenten Doetinchem en Oost Gelre aangesloten bij de Meedoenregeling.

Maak jij gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of ben jij inwoner van een andere gemeente?

Helaas is deelname aan de Stadskamer dan (nog) niet mogelijk via de voorliggende voorziening. Meedoen kan dan alleen plaatsvinden met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de WLZ. Heb jij een indicatie nodig om bij de Stadskamer te komen, dan ben jij hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt berekend en geïnd. Heb je een indicatie nodig dan is je startdatum bij de Stadskamer in overleg.

Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Jaarverslagen Stichting Stadskamer

Cookiebeleid

De Stadskamer.com maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op deze website:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie de bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

Third party cookies

Onze website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social mediaknoppen of advertenties.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van de Stadskamer geen gebruik kunt maken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Klachtenreglement

Uitgangspunten:

In dit klachtenreglement wordt in eerste instantie uitgegaan van mondelinge bemiddeling en derhalve een mondelinge oplossing. Dit om een snelle en efficiënte uitvoering te geven aan de oplossing van de klacht. Daarbij wordt uitgegaan van de redelijkheid en bereidwilligheid van zowel de klager(s) als de beklaagde(n). Stichting Stadskamer vindt het van belang dat deelnemers, medewerkers, (vrijwillige) medewerkers, coaches/ activiteitenbegeleiders, regisseurs en inbrenger/exploitant/verkoper de mogelijkheid hebben om bij onvrede van welke aard dan ook, een klacht in te dienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over bejegening, het structureel niet nakomen van afspraken, overlast in brede zin, de faciliteiten binnen Stichting Stadskamer, financiële afwikkeling en andere zaken die als hinderlijk en/of belemmerend worden ervaren. Behalve het persoonlijke belang, speelt ook het organisatiebelang een rol. We willen mensen een onafhankelijke en eerlijke klachtenprocedure bieden, zonder eventuele kwaadwilligen de kans te bieden keer op keer te procederen, waardoor de stabiliteit en besluitvaardigheid van de Stichting in het geding komen.

Stichting Stadskamer kent een platte organisatiestructuur met een informeel karakter. Daarom verwachten wij dat bij eventuele klachten (en onderliggende conflicten) in eerste instantie wordt geprobeerd de kwestie informeel en dus onderling op te lossen. Mocht dit niet mogelijk blijken, of mochten zaken dreigen te escaleren, dan kan de klachtprocedure worden gestart. Uitgangspunt is en blijft dat mensen, bij eventuele ongenoegens, in eerste instantie zelf in alle redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit desondanks nog steeds niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan in overleg de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

DOWNLOAD KLACHTENREGLEMENT

Privacy statement

Het privacy statement van Stichting Stadskamer vind je hier.

Disclaimer

Stichting Stadskamer Doetinchem (KvK 62065629), hierna te noemen Stadskamer, verleent u hierbij toegang tot www.stadskamer.com ('de website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stadskamer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Stadskamer spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stadskamer.

In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stadskamer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stadskamer en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stadskamer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meer weten? Bel of kom gerust eens langs!