Welkom bij de Stadskamer

Op deze pagina vind je allerlei informatie over Stichting Stadskamer als organisatie. Wil je iets anders weten, wat je hier niet kunt vinden? Neem gerust contact met ons op. 

Wat is de Stadskamer

Stichting Stadskamer is een innovatieve voorziening voor (arbeidsmatige-) dagbesteding voor iedereen binnen de Achterhoek.

Onze cultuur

Wij werken anders, bij ons loont meedoen! Wij geven een andere betekenis aan werk. Zo maken wij meedoen makkelijk!

Geschiedenis

In januari 2015 openden wij in Doetinchem onze Stadskamer in Bedrijf: een herkenbare voordeur waar je binnen kunt stappen en kennis kunt maken met alles dat de Stadskamer verbindt en aanbiedt. Zowel burgers, organisaties als mensen die werken in het sociaal domein konden elkaar hier ontmoeten. Het doel van deze ontmoeting was, en is om te kijken hoe en op welke wijze iemand aan kan haken, mee kan doen en kan deelnemen op de voor hem of haar beste plek op dat moment.

Governancecode Zorg

De Stadskamer heeft de zeven principes die aan de Governancecode zorg ten grondslag liggen in haar organisatie en werkwijze verankerd. Governance gaat over bestuur. De Stadskamer is een stichting die volgens het Raad-van-Toezichtmodel wordt vormgegeven. Dit betekent dat het bestuur is belast met beleid, uitvoering en verantwoording. De statutair geborgde Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur.

Hiermee waarborgt de Stadskamer goede zorg en realiseert zij de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Uitgebreide informatie over de governancecode Zorg vindt u hier.

Klanttevredenheid

Medio 2016 heeft er een eerste KTO (klanttevredenheidsonderzoek) plaatsgevonden onder bezoekers en deelnemers binnen de dagbesteding  op alle afdelingen van de Stadskamer Doetinchem. We hebben gekozen voor vijf vragen zodat het invullen weinig tijd kosten de drempel om deel te nemen niet te hoog is.

Stichting Stadskamer wil haar klanttevredenheid achterhalen om met deze gegevens nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze bezoekers en deelnemers. In totaal hebben 76 klanten gereageerd op een vijftal vragen en een cijfer gegeven tussen 1 en 10. Conclusie is dat we met een gemiddelde waardering van 7,6 een ruime voldoende halen.

Grafiek KTO 2016

Financiën

De Stadskamer is werkzaam als voorliggende voorziening van de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre en Montferland. Als jij inwoner bent van een van deze gemeenten dan kun je in je eigen gemeente deelnemen zonder dat je daarvoor een indicatie nodig hebt. Je kunt dan zo vaak je wilt bij de Stadskamer komen en gebruik maken van onze diensten en faciliteiten.

Bij ons zijn er geen wachttijden. Ongeacht of je veel, weinig of helemaal geen gebruik maakt van de Stadskamer, wordt hiervoor geen eigen bijdrage berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wel betaal je een kleine bijdrage voor materiaal wat je voor jezelf gebruikt, of als je bijvoorbeeld meedoet aan een kookclub en komt eten betaal je daar de kosten voor. Lukt dat niet dan is er in Doetinchem en Montferland de meedoenregeling, waardoor meedoen altijd mogelijk is.

Maak jij gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of ben jij inwoner van een andere gemeente?

Helaas is deelname aan de Stadskamer dan (nog) niet mogelijk via de voorliggende voorziening. Meedoen kan dan alleen plaatsvinden met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de WLZ. Heb jij een indicatie nodig om bij de Stadskamer te komen, dan ben jij hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt berekend en geïnd. Heb je een indicatie nodig dan is je startdatum bij de Stadskamer in overleg.

Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Jaarverslagen Stichting Stadskamer

Cookiebeleid

De Stadskamer.com maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op deze website:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie de bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

Third party cookies

Onze website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social mediaknoppen of advertenties.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van de Stadskamer geen gebruik kunt maken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Klachtenreglement

Uitgangspunten:

In dit klachtenreglement wordt in eerste instantie uitgegaan van mondelinge bemiddeling en derhalve een mondelinge oplossing. Dit om een snelle en efficiënte uitvoering te geven aan de oplossing van de klacht. Daarbij wordt uitgegaan van de redelijkheid en bereidwilligheid van zowel de klager(s) als de beklaagde(n). Stichting Stadskamer vindt het van belang dat deelnemers, medewerkers, (vrijwillige) medewerkers, coaches/ activiteitenbegeleiders, regisseurs en inbrenger/exploitant/verkoper de mogelijkheid hebben om bij onvrede van welke aard dan ook, een klacht in te dienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over bejegening, het structureel niet nakomen van afspraken, overlast in brede zin, de faciliteiten binnen Stichting Stadskamer, financiële afwikkeling en andere zaken die als hinderlijk en/of belemmerend worden ervaren. Behalve het persoonlijke belang, speelt ook het organisatiebelang een rol. We willen mensen een onafhankelijke en eerlijke klachtenprocedure bieden, zonder eventuele kwaadwilligen de kans te bieden keer op keer te procederen, waardoor de stabiliteit en besluitvaardigheid van de Stichting in het geding komen.

Stichting Stadskamer kent een platte organisatiestructuur met een informeel karakter. Daarom verwachten wij dat bij eventuele klachten (en onderliggende conflicten) in eerste instantie wordt geprobeerd de kwestie informeel en dus onderling op te lossen. Mocht dit niet mogelijk blijken, of mochten zaken dreigen te escaleren, dan kan de klachtprocedure worden gestart. Uitgangspunt is en blijft dat mensen, bij eventuele ongenoegens, in eerste instantie zelf in alle redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit desondanks nog steeds niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan in overleg de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

DOWNLOAD KLACHTENREGLEMENT

Privacy statement

Het privacy statement van Stichting Stadskamer vind je hier.

Disclaimer

Stichting Stadskamer Doetinchem (KvK 62065629), hierna te noemen Stadskamer, verleent u hierbij toegang tot www.stadskamer.com (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stadskamer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Stadskamer spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stadskamer.

In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stadskamer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stadskamer en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stadskamer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meer weten? Bel of kom gerust eens langs!

Letters groot
Contrast