Organisatie 

Governancecode Zorg

De zeven principes van de Governancecode Zorg liggen verankerd in de organisatie en werkwijze van de Stadskamer. Stichting Stadskamer werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Het bestuur is dus belast met beleid, uitvoering en verantwoording. De (statutair geborgde) Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Meer over de Governancecode Zorg vindt u hier.

Klanttevredenheid

In 2019 is er een KTO (klanttevredenheidsonderzoek) afgenomen onder bezoekers en deelnemers van de Stadskamer. We hebben gekozen voor veertien vragen, laagdrempelig en bedoeld om een algemene indruk te krijgen. Stichting Stadskamer onderzoekt klanttevredenheid om (nog) beter in te kunnen spelen op de wensen van haar bezoekers en deelnemers. Het vragenlijstje werd door 42 bezoekers en deelnummers ingevuld. Op een schaal van 5 was de gemiddelde score 4,0.

Grafiek KTO 2019

Financiën

De Stadskamer is een voorliggende voorziening, actief binnen de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre, Montferland en Berkelland. Dat kan zonder indicatie, zolang mensen gebruikmaken van een Stadskamerlocatie binnen hun gemeente. De Stadskamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van een indicatie.

Bij ons zijn er geen wachttijden en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent geen eigen bijdrage voor het bezoeken van de Stadskamer. De Stadskamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.

De Stadskamer is in de gemeenten Doetinchem en Oost Gelre aangesloten bij de Meedoenregeling.

Maak jij gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of ben jij inwoner van een andere gemeente?

Helaas is deelname aan de Stadskamer dan (nog) niet mogelijk via de voorliggende voorziening. Meedoen kan dan alleen plaatsvinden met een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de WLZ. Heb jij een indicatie nodig om bij de Stadskamer te komen, dan ben jij hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK wordt berekend en geïnd. Heb je een indicatie nodig dan is je startdatum bij de Stadskamer in overleg.

Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Daarnaast is de Wzd ook van toepassing op cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH).

De Wzd regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op gratis ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).

U kunt contact opnemen met de CVP via de website: www.adviespuntzorgbelang.nl of via telefoonnummer: 088-9294099.

Meer informatie over de CVP vindt u op de website:  https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/rechten-van-de-client/clientenvertrouwenspersoon of https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/

Klachtenreglement

Uitgangspunten:

In dit klachtenreglement wordt in eerste instantie uitgegaan van mondelinge bemiddeling en derhalve een mondelinge oplossing. Dit om een snelle en efficiënte uitvoering te geven aan de oplossing van de klacht. Daarbij wordt uitgegaan van de redelijkheid en bereidwilligheid van zowel de klager(s) als de beklaagde(n). Stichting Stadskamer vindt het van belang dat deelnemers, medewerkers, (vrijwillige) medewerkers, coaches/ activiteitenbegeleiders, regisseurs en inbrenger/exploitant/verkoper de mogelijkheid hebben om bij onvrede van welke aard dan ook, een klacht in te dienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over bejegening, het structureel niet nakomen van afspraken, overlast in brede zin, de faciliteiten binnen Stichting Stadskamer, financiële afwikkeling en andere zaken die als hinderlijk en/of belemmerend worden ervaren. Behalve het persoonlijke belang, speelt ook het organisatiebelang een rol. We willen mensen een onafhankelijke en eerlijke klachtenprocedure bieden, zonder eventuele kwaadwilligen de kans te bieden keer op keer te procederen, waardoor de stabiliteit en besluitvaardigheid van de Stichting in het geding komen.

Stichting Stadskamer kent een platte organisatiestructuur met een informeel karakter. Daarom verwachten wij dat bij eventuele klachten (en onderliggende conflicten) in eerste instantie wordt geprobeerd de kwestie informeel en dus onderling op te lossen. Mocht dit niet mogelijk blijken, of mochten zaken dreigen te escaleren, dan kan de klachtprocedure worden gestart. Uitgangspunt is en blijft dat mensen, bij eventuele ongenoegens, in eerste instantie zelf in alle redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit desondanks nog steeds niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan in overleg de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Jaarrapportage klachten 2020 Stichting Stadskamer

Klik hier voor ons klachtenreglement

Privacy statement

Het privacy statement van Stichting Stadskamer vind je hier.

Disclaimer

Stichting Stadskamer Doetinchem (KvK 62065629), hierna te noemen Stadskamer, verleent u hierbij toegang tot www.stadskamer.com (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stadskamer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Stadskamer spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stadskamer.

In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stadskamer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.